Ukrainian (UA)English (United Kingdom)
Архів публікацій

 

Державні патенти України на винахід

1.

Опорно-закріплюючий пристрій для бездефектного транспортування великогабаритних вантажів [ Текст] : Державний патент України на винахід № 108324 / Л егеза В.П. / дата публ. 10.04.2015, бюл. №7, 2015 р.

2.

Пристрій сейсмозахисту споруд із деформівними в’язями [Текст]: Державний патент України на винахід № 107889 / Легеза В.П., Дичка І.А., Легеза Д.В. / дата публ. 25.02.2015, бюл. №4, 2015 р.

Державні патенти України на корисну модель

3.

Котковий пристрій сейсмозахисту будинків та споруд [Текст]: Державний патент України на корисну модель № 98529 / Легеза В.П. / дата публ. 27.04.2015, бюл. №8, 2015 р.

Державні патенти Росії

4.

Система автоматизированного мониторинга транспортного потока [Формула] : изобретение 2559862 Рос. Федерация : МПК G08G 1/052 (2006.01), G08G 1/017 (2006.01) / Бухтияров Ю.В., Балабанова О.И.; заявители: ООО «Видео Интернет Технологии», Бухтияров Ю.В. — 2014120507/11; заявл. 21.05.2014; опубл. 20.08.2015 Бюл. № 23.

5.

Способ регистрации нарушений правил дорожного движения [Текст] : изобретение 2569070 Рос. Федерация : МПК B60W30/08 (2012.01), G08G 1/01 (2006.01), G08G 1/054 (2006.01), G08G 1/16 (2006.01), G01C 21/04 (2006.01) / Бухтияров Ю.В., Балабанова О.И.; заявители: ООО «Видео Интернет Технологии», Бухтияров Ю.В

Свідоцтва про реєстрацію авторського права

6.

Легеза В.П. Літературний письмовий твір наукового характеру «Методика дослідження співіснування двох популяцій «хижак-жертва» // Свідоцтво України про реєстрацію авторського права на твір №61622, дата реєстрації 11.09.2015.

7.

Легеза В.П. Літературний письмовий твір наукового характеру  «Застосування нелінійних диференціальних рівнянь в одній задачі дорожнього руху» // Свідоцтво України про реєстрацію авторського права на твір №61623, дата реєстрації 11.09.2015.

Статті у фахових виданнях, що входять
до міжнародних науково-метричних баз даних

8.

Legeza V.P. Determining the amplitude-frequency response and setting of a nonlinear vibration isolation system with a quasi-isochronous damper // SPRINGER, Intern. Applied Mechanics, 2015, V. 51, №2 , P. 233 – 241 .

9.

Легеза В.П. Определение уравнений АЧХ виброзащитной системы с изохронным роликовым гасителем (нелинейная модель) // Известия РАН. Механика твердого тела, 2015, №5, С. 3 – 14.

10.

Легеза В.П. Определение амплитудно-частотной характеристики и параметров настройки нелинейной виброзащитной системы с квазиизохронным гасителем // Прикладная механика, 2015, том 51, №2, С. 133 144.

11.

Легеза В.П. Определение параметров настройки роликового гасителя с ограничениями // Прикладная механика, 2015, том 51, №6, С. 104 – 111.

12.

Олещенко Л.М. Математичні методи вибору оптимальних шляхів маршрутів для транспортних взаємодій у регіоні // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – К., НУХТ,2015. – Том 21. – №3. – С. 89-93

13.

Олещенко Л.М. // Про можливість впровадження технології APRS на міжміських автобусних маршрутах регіону // Наукові записки УНДІЗ. Науково-виробничий збірник. – №1(35). – 2015. – С. 93-96

14.

Сулема Є.С. Спосіб стеганографічного захисту даних в аудіо-файлах на основі комплементарного образу / Є. С. Сулема, С. С. Широчин // Вісник КПІ. Інформатика, управління та обчислювальна техніка. 2014. Вип. 61. С. 80-87

 

Статті у фахових виданнях

 

 

15.

Олещенко Л.М., Грабарєв А.В. Технологія прогнозування змінної величини пасажиропотоку з використанням динамічної гравітаційної моделі // Економіка і управління. – №3 (67). – 2015. – С. 118-124.

16.

Олещенко Л.М. Моделювання оптимального місця розташування зони роздрібної торгівлі засобами ARCGIS // Телекомунікаційні та інформаційні технології. – №.3 –2015. – С. 57-63.

17.

Невдащенко М.В. Захищена реалізація фільтрації зображень в GRID-системах / Марковський О.П., Невдащенко М.В., Білашевська А.М. // Вісник НТУУ “КПІ”. Інформатика, управління та обчислювальна техніка: збірник наукових праць – К.: “Век+”, 2014. – № 61. – С. 60–67

 

 

 

Державні патенти України на винахід

 

1.

Котковий гасник для придушення галопування проводів потужних ліній електропередач [ Текст] : Державний патент України на винахід №105089 / Л егеза В.П., Легеза Д.В., Бовкун О.В. / дата публ. 10.04.2014, бюл. №7, 2014 р.

2.

Барабан для пакування довгомірного гнучкого матеріалу [ Текст] : Державний патент України на винахід №105050 / Л егеза В.П., Легеза Д.В. / дата публ. 10.04.2014, бюл. №7, 2014 р.

 

Державні патенти України на корисну модель

 

3.

Пристрій сейсмозахисту споруд із деформівними в’язами [Текст]: Державний патент України на корисну модель №89185: МПК E02 D 27/34, E04 H 9/02, E04 B 1/36, F 16 F 15/22 / Легеза В.П., Дичка І.А., Легеза Д.В. / заявник: Національний університет біоресурсів і природокористування України (UA) ― №u201313587; дата подання заявки: 28.11.2013; дата публ. 10.04.2014, бюл. №7, 2014 р.

4.

Система автоматизованого моніторингу транспортного потоку [ Текст] : Державний патент України на корисну модель №93751 : МПК G08G 1/052  (2006.01), G08G 1/017 (2006.01), G07C 5/00 / Бухтіяров Ю.В., Балабанова О.І. / заявник: Бухтіяров Ю.В. ― № u201405408; дата подання заявки: 21.05.2014; дата публ. 10.10.2014, бюл. №19, 2014 р.

5.

Спосіб реєстрації порушень правил дорожнього руху [Текст]: Державний патент України на корисну модель №93752 : МПК B60W 30/08 (2012.01), G08G 1/01(2006.01), G08G 1/054 (2006.01), G08G 1/16 (2006.01), G01C 21/04 (2006.01) / Бухтіяров Ю.В., Балабанова О.І. / заявник: Бухтіяров Ю.В. ― № u201405409; дата подання заявки: 21.05.2014; дата публ. 10.10.2014, бюл. №19, 2014 р.

 

Державні патенти Росії

 

6.

Система автоматизированного мониторинга транспортного потока [ Текст ] : полезная модель 144184 Рос. Федерация : МПК G08G 1/052 (2006.01), G08G 1/017 (2006.01) / Бухтияров Ю.В., Балабанова О.И.; заявители: ООО «Видео Интернет Технологии», Бухтияров Ю.В. — 2014120508/11; заявл. 21.05.2014; опубл. 10.08.2014 Бюл. № 22.

 

Статті у фахових виданнях, що входять
до міжнародних науковометричних баз даних

7.

Legeza , V.P. Vibration of a String with Moving End / V.P. Legeza , D.V. Legeza // International Applied Mechanics . — January 2014. Volume 50 . Issue 1P . 87 -9 1 .

8.

Сулема, Є.С. Метод захисту зображень на основі шифрування палітри / Є.С. Сулема, С.С. Широчин // Вісник Хмельницького національного університету. 2014. № 3. С. 114-119.

9.

Сулема, Є.С. Метод локалізації вушної раковини на зображені людини у профіль / К.Ю. Резнік, Є.С. Сулема // Вісник Хмельницького національного університету. 2014. № 4. С. 113-119.

 

Статті у фахових виданнях

 

 

10.

Легеза Д.В. Математичне моделювання динаміки однієї віброзахисної системи та числова оцінка її ефективності / В.П. Легеза, І.А. Дичка, Д.В. Легеза // Наукові вісті НТУУ «КПІ». — 2014. — №6. — С. 71-75.

11.

Жабин В.И., Жабина В.В. Повышение эффективности параллельных вычислений в потоковых системах // Вісник НТУУ "КПІ". Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук. праць. К.: ВЕК+. 2013. № 59. С. 122-128.

 

 

 

Державні патенти України

 

1.

Пристрій для охолодження електронних компонентів [Текст] : винахід 100080 Україна : МПК G 06F 1/20 (2006.01), H 05 K 7/20 (2006.01) / Бухтіяров Ю.В., Штурма І.Ю., Кравець В.Ю, Паламарчук О.Я.; заявник і власник Бухтіяров Ю.В. — а 2011 05702; заявл. 05.05.2011; опубл. 12.11.2012, Бюл. № 21/2012.

 

Державні патенти Росії

 

2.

Охлаждающее устройство для электронных компонентов [Текст] : изобретение 2474888 Рос. Федерация : МПК G12B 15/00 (2006.01), G06F 1/20 (2006.01), H05K 7/20 (2006.01) / Бухтияров Ю.В., Штурма И.Ю., Кравец В.Ю, Паламарчук А.Я.; заявители: ООО «Видео Интернет Технологии», Бухтияров Ю.В. — 2011117046/07; заявл. 29.04.2011; опубл. 10. 02 .201 3 Бюл. № 4 .

 

Статті у фахових виданнях, що входять
до міжнародних науковометричних баз даних

3.

Дичка, І.А. Преобразование информации при создании и обработке многоцветных графических кодов / І.А. Дичка, М.В. Новосад, Т. Ю. Грибок // Известия вузов. Радиоэлектроника . — 2013. — №7. С. 18-28.

 

Статті у фахових виданнях

 

 

4.

Легеза В.П., Дичка І.А., Легеза Д.В. Математичне моделювання коливань струни з рухливою опорою у вертикальній площині / В.П. Легеза, І.А. Дичка, Д.В. Легеза // Наукові вісті НТУУ «КПІ». — 2013. — №1. — С. 80-83.

5.

Дичка, І.А. Апаратна реалізація обчислень у скінченних полях характеристики два / І.А. Дичка, М.В. Онай, Ю.В. Бухтіяров // Наукові вісті НТУУ «КПІ». — 2013. — №6.

6.

Сулема Є.С., Павловець О.В. Метод розпізнавання мовленнєвих одиниць на основі ADABOOST. – Вісник Хмельницького національного університету. – Вип. 4, 2013. – С. 211-222.

7.

Сулема Є.С., Широчин С.С. Спосіб стеганографії зображень на основі комплементарного образу. – Захист інформації. – № 4, 2013.

8.

Жабин В.И., Жабина В.В., Безгинский М.А. Эффективность реализации потоковых вычислений в системах с непосредственными связями, реализованных на ПЛИС // Вісник НТУУ "КПІ". Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук. праць. – К.: ВЕК+. – 2012. – №55. – С. 149-156.

9.

Жабина В.В., Кеда А.Ю. Исследование модели потоковой вычислительной системы с параллельным формированием команд // Вісник НТУУ "КПІ". Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук. праць. – К.: ВЕК+. – 2013. - № 57. – С. 164-169.

10.

В.С.Семенякін, Т.М.Заболотня Розширений спосіб опису відношень між об'єктами в об'єктно-орієнтованій парадигмі програмування // Проблеми інформаційних технологій. - 2012. - №2(012). - с.92-99

11.

А.Б.Бєгунов, Т.М.Заболотня Агентно-орієнтований метод автоматизованого вилучення фактів з природномовних текстових даних // Бионика интеллекта - №1(80). - 2013. - с.29-34

12.

Комісар Д.О., Адамів А.В. Особливості використання розподілених обчислень для сигнатурного аналізу // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля № 6 (195) Частина 1 Луганськ 2013. - С. 25-28.

13.

Комісар Д. O ., Луппол Є.Ю. Хмарні технології безпеки. // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля № 15 (204) Частина 1 Луганськ 2013. - С. 83-87.

 

 

Державні патенти України

 

1.

Промислова електронна обчислювальна машина [Текст] : Державний патент України на корисну модель № 66306: МПК (2011.01) G 06F 15/00, G 12В 15/00 / Бухтіяров Ю.В., Штурма І.Ю. / заявник і власник Бухтіяров Ю.В. — № u 201108225; дата подачі заявки: 30.06.2011; дата публ. 26.12.2011, бюл. № 24.

2.

Пристрій для виконання обчислень в полі GF(2 n ) [Текст]: Державний патент України на корисну модель №73309: МПК G06F 7/50 / Дичка І.А., Онай М.В. / заявник: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" (UA) ― №u201115679; дата подачі заявки: 30.12.2011; дата публ. 25.0 9 .201 2 , бюл. № 18 , 201 2 р.

 

Державні патенти Росії

 

3.

Охлаждающее устройство для электронных компонентов [Текст] : изобретение в Рос. Федерации : МПК G12B 15/00 (2006.01), G06F 1/20 (2006.01), H05K 7/20 (2006.01) / Бухтияров Ю.В., Штурма И.Ю., Кравец В.Ю, Паламарчук А.Я.; заявители: ООО «Видео Интернет Технологии», Бухтияров Ю.В. — 2011117046/07; заявл. 29.04.2011; опубл. 10.11.2012 Бюл. № 31.

 

Статті у фахових виданнях

 

 

4.

Жабин, В.И. Эффективность потоковых вычислений в системах с непосредственными связями, реализованных на ПЛИС [ Текст] / В.И. Жабин, В.В. Жабина, М.А. Безгинский // Вісник НТУУ "КПІ". Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук. праць. К.: ВЕК+. 2012. – №55. С. 226-233.

5.

Глушаускайте, И.В. Комбинированный метод автоматизированного определения авторства текстов [ Текст] / И.В. Глушаускайте, Т.Н. Заболотняя // Бионика интеллекта ― №1(78). ― 2012. ― С. 102-110.

6.

Бухтияров, Ю.В. Метрики качества систем распознвания государственных номерных знаков транспортных средств [ Текст] / Ю.В. Бухтияров, М.В. Дидковская // Электроника и связь. — 2012. — №4. — С. 45-49.

7.

Сулема, Є.С. Спосіб стеганографії зображень з фрагментацією стегоданих та розділенням закритого ключа [Текст] / Є.С. Сулема, С.С. Широчин / Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. Науково-технічний збірник. Випуск 1 (22). ― Київ : НТУУ «КПІ». ― 2012. C . 64-68.

8.

Дичка, І.А. Модифікація методу WPDM для виявлення заданих періодичностей [Текст] / І.А. Дичка, К.О. Костенко, А.Я. Кащинець // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. 2012. №8 (179). С. 36-40 .

9.

Дичка, І.А. Організація спеціалізованих комп’ютерних систем для реалізації обчислень у скінченних полях [Текст] / І.А. Дичка, В.І. Голуб, М.В. Онай // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. 2012. №8 (179). С. 51-60 .

10.

Дичка, І.А. Архітектура проблемно-орієнтованого процесора для реалізації арифметики скінченних полів [Текст] / І.А. Дичка, М.В. Онай, О.В. Ващілін // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. 2012. №8 (179). С. 75-83 .

11.

Дичка, І.А. Апаратна реалізація операторів та функцій в полях Галуа [Текст] / І.А. Дичка, М.В. Онай, О.В. Ващілін // Вісник Хмельницького національного університету. 2012. Вип. 5. С. 91-99.

12.

Дичка, І.А. Апаратна реалізація процедур множення та ділення многочленів у скінченних полях [Текст] / І.А. Дичка, В.І. Голуб, М.В. Онай // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. 2012. №5. С. 55-61.

 

 

 

Державний патент України

 

1.

Суматор елементів поля GF( p m ) [Текст]: Державний патент України на корисну модель №57281: МПК G06F 7/48 / Дичка І.А., Онай М.В. / заявник: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" (UA) №u201004903; дата подачі заявки: 23.04.2010; дата публ. 25.02.2011, бюл. №4, 2011 р.

 

Статті у фахових виданнях

 

2.

Метод ущільнення алфавітно-цифрової інформації, поданої у графічнокодованому вигляді [Текст] / І.А. Дичка, В.І. Голуб, М.В. Новосад // Наукові вісті НТУУ «КПІ». 2011. №2. С. 69-76.

3.

Оцінювання ступеня ущільнення алфавітно-цифрових даних при їх поданні у графічнокодованому вигляді [Текст] / І.А. Дичка, М.В. Новосад // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. 2011. №4. С. 200-207.

4.

Модифікований об’єктноорієнтований підхід до побудови програмних засобів моделювання фізичних процесів / В.С. Семенякін, Т.М. Заболотня // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія : Комп’ютерні системи та компоненти. Том 1, випуск 2. Чернівці: ЧНУ, 2010. С. 118-124.

5.

Особливості побудови програмних засобів підтримки діяльності адміністрації дитячої музичної школи / Т.М. Заболотня, Н.М. Заболотня, Т.Г. Сапсай // Вісник східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Серія : Технічні науки. №13(167). 2011. С. 56-60.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Галерея

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

Пошук